Służy do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemie ociepleń KOSBUD. Biały lub barwiony w masie wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Odporny na zabrudzenia i porastanie ścian przez grzyby, algi i glony.
Z dodatkiem: MIKA – odporność na UV +30%, Minerał funkcyjny – zwiększone wiązanie i odporność na zabrudzenia, KOSBUPROTECT – ochrona mikrobiologiczna.

RODZAJ PODŁOŻA
Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków KOSBUD, tynki ce­mentowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wy-sezonowane (warstwa zbrojca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju i 2 dni od naniesienia gruntu podtynkowego GRUNLIT

SPOSÓB UŻYCIA
Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolno-obrotową. Nanosić nierdzewną pacą stalową, ściągać i wyrównywać na grubość ziarna, a następnie zacierać pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury baranka lub kornika Przestrzegać zasady nakłada­nia „mokre na mokre". Nie używać zabrudzonych lub zardzewiałych narzędzi i pojemników.

NARZĘDZIA
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło ko­szyczkowe, nierdzewne pace stalowe, kielnie oraz pace plastikowe.

WARUNKI WYKONANIA
Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wy­konywać przy temperaturze od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, wypełniaczami oraz barwnikami nie przewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dolanie wody max I %. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznie­niu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego utwardzenia tynk chronić przed deszczem.

UWAGI
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas zużycie może ulec zmianie.. W razie zabrudzenia oczu tynkiem należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontakto­wać się z lekarzem. Chronić również skórę używając rękawic ochron­nych. Narzędzia czyścić wodą . Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowa­niach w temp. od +5°C do +25°C - 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: wiaderko 25kg. Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD KOLOR lub dostar­czonego wzoru